1876 KANUN-I ESASİ

Ülkemizdeki anayasacılık hareketlerinin, ilk olarak 19. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığı kabul edilmektedir. 1808 tarihli Sened-i İttifak, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ve 1856 tarihli Islahat Fermanı gibi belgeler, birer anayasa özelliği taşımamakla birlikte, ileride ortaya çıkacak gerçek anayasacılık hareketlerinin ilk aşamalarını oluşturmuştur.

23 Aralık 1876 tarihinde kabul edilen Kanun-ı Esasi, ilk anayasamız olarak tarihteki yerini almış ve siyasi hayatta ilk defa anayasa ile kurulan parlamentolu bir dönem başlamıştır.

Padişah Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ile V. Murat Padişah olmuştur. V. Murat’ın sağlığının bozulması ve akıl hastalığı nedeni ile tahttan indirilmesi sonrasında anayasa ve meşrutiyete taraftar olduğunu açıklayan II. Abdülhamid’in tahta çıkarılmasına neden olmuştur. Tanzimat döneminin yetiştirdiği devlet adamları ve aydınlar, imparatorluğun geleceğini, anayasa ve batılı kurumların ithalinde görmüşler ve bu doğrultuda mücadele vermişlerdir.

II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra Mithat Paşa’nın zorlaması ile anayasa hazırlamak üzere komisyon kurulmuştur. Mithat Paşa’nın etkisinde çalışan Komisyon, 1875 tarihli Fransa Anayasası ile 1831 Belçika Anayasalarından esinlenerek bir anayasa taslağı kaleme almış ve Padişaha sunmuştur. Padişah, aralarında tarihçi Ahmet Cevdet Paşa, Mabeyn Müşiri Eğinli İngiliz Sait Paşa, zamanın fıkıh uzmanı olan Uzun Etek Rıza Bey gibi alanlarında tanınmış kişilerden oluşan yeni bir komisyona yaptırdığı inceleme sonucunda önceki taslağa yeniden şekil verdirmiştir. II. Abdülhamid, kendi yetkilerin arttırmak üzere bazı değişiklikler yapmış ve gerektiğinde ülkeden uzaklaştırma (sürgün) yetkisini Padişaha veren bir hükmün anayasaya girmesini sağlamıştır.

İlk Osmanlı Anayasası, 24 Aralık 1876 tarihinde Padişah tarafından bir Hattı Hümayun ile ilan edilmiştir. Kanun-ı Esasi, bir anayasada olması gerektiği şekilde halkın oylarıyla seçilmiş bağımsız bir yasama organı tarafından oluşturulmamıştır. Bütün üyeleri padişahça atanan Meclis-i Mahsusa adındaki 28 üyeli bir kurul tarafından çeşitli ülkelerin anayasalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Kanun-ı Esasi ile mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş sağlanmıştır. Kanun-ı Esasi, hazırlanışı yönüyle olmasa da devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini ve günün şartlarına göre bireylerin hak ve hürriyetlerini düzenlemesi nedeniyle, günümüz anayasalarına benzer niteliktedir. Bu anayasa ile ilk kez, “milletin temsili ilkesi” demokrasinin temel ilkesi olarak devlet hayatına dahil edilmiştir.

24 Aralık 1876 tarihli, Kanunu Esasi’nin İlanı Hakkında İrade-i Seniye’ de padişah tarafından kısaca, uygar devletlerin ilerlemelerinden bahisle ülke yasalarının kamunun oylarına dayanması gereği ifade edilmektedir.

119 maddeden oluşan Kanun-ı Esasi, yürürlükte kaldığı süreler içerisinde 7 kez değişiklik görmüştür.

İlk Metin 1. Değişiklik - 22.08.l909

Birinci değişiklik, 24 maddeden ibarettir. Kanun-u Esasi’de ilk değişiklik, 8 Ağustos 1909 tarihinde “7 Zilhicce 1293 Tarihli Kanunu Esasi’nin Bazı Mevaddı Muaddelesine Dair Kanun” ile yapılmıştır. Mahiyeti ve önemi sebebiyle kimilerinin “1909 Anayasası” olarak ifade ettiği, geniş çaplı değişiklik metni, 5 Şaban 1327 tarihli ve 321 sayılı Takvimi Vekayi ile 2. Tertip Düstur’un 1. Cildinde (s.638)’de yayımlanmıştır. Meclis-i Mebusan ve Ayanda kabul edilen değişiklikler, Padişah Mehmet Reşat’ın iarede-i seniyyesi ile yürürlüğe girmiştir.

2. Değişiklik - 27.05.1914

İkinci değişiklikte, Kanunu Esasi’in üç maddesi değiştirilmiş ve 73. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Meclisi Mebusan ve Ayanda kabul edilen “Kanunu Esasi’nin 5 Şaban 1327 Tarihli 7, 35, 43 üncü Mevaddı Muaddelesini Muaddil Kanun”, Padişah Mehmet Reşat’ın imzasıyla, 2 Recep 1332 tarihli ve 1737 sayılı Takvimi Vekayi ile 2. Tertip Düstur 6. Cildinde (s.748) yayımlanmıştır.

3. Değişiklik - 27.05.1914

Üçüncü değişiklik ile Kanunu Esasi’nin üç maddesi değişmiştir. Meclisi Mebusan ve Ayanda kabul edilen “7 Zilhicce 1293 Tarihli Kanunu Esasi’nin 102inci Maddesi ile 2 Recep 1332 Tarihli 7 nci ve 43 üncü Mevaddı Muaddelesini Muaddil Kanun” Padişah Mehmet Reşat’ın imzasıyla, 30 Rebiülevvel 1333 tarihli ve 2084 sayılı Takvimi Vekayi ile 2. Tertip Düstur 7. Cildinde (s.224) yayımlanmıştır.

4. Değişiklik - 11.02.1915

Dördüncü değişiklik ile Kanunu Esasi’nin bir maddesi değişmiştir. Meclisi Mebusan ve Ayanda kabul edilen “Kanunu Esasi’nin 5 Şaban Recep 1327 Tarihli 76 ncı Maddei Muaddelesini Muaddil Kanun”, Padişah Mehmet Reşat’ın imzasıyla, 2466 sayılı 29 Şubat 1331 tarihli Takvimi Vekayi ile 2. Tertip Düstur 8. Cildinde (s. 483) yayımlanmıştır.

5. Değişiklik - 09.03.1916

Beşinci değişiklik ile Kanunu Esasi’nin bir maddesi değiştirilmiş ve 35. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Meclisi Mebusan ve Ayanda kabul edilen “Kanunu Esasi’nin 26 Rebiülvevvel 1333 Tarihli 7 inci Maddei Muaddelesinin Tadili İle 2 Recep 1332 Tarihli 35 nci Maddei Muaddelesinin Tayyı Hakkında Kanun”, Padişah Mehmet Reşat’ın imzasıyla, 2467 sayılı 1 Mart 1331 tarihli Takvimi Vekayi ile 2. Tertip Düstur 8. Cildinde (s. 484)’te yayımlanmıştır.

6. Değişiklik - 20.03.1916

Altıncı değişiklik ile Kanunu Esasi’nin bir maddesi değiştirilmiştir. Meclisi Mebusan ve Ayanda kabul edilen “7 Zilhicce 1293 Tarihli Kanunu Esasi’nin 72 nci Maddesini Muaddil Kanun”, Padişah Mehmet Reşat’ın imzasıyla, 2486 sayılı 20 Mart 1331 tarihli Takvimi Vekayi ile 2. Tertip Düstur 8. Cildinde (s. 754)’te yayımlanmıştır.

7. Değişiklik - 21.03.1918

Yedinci değişiklik ile Kanunu Esasi’nin bir maddesi değiştirilmiştir. Meclisi Mebusan ve Ayanda kabul edilen “Kanunu Esasi’nin 69 uncu Maddesini Muaddil Kanun”, Padişah Mehmet Reşat’ın imzasıyla, 3187 sayılı 22 Mart 1334 tarihli Takvimi Vekayi ile 2. Tertip Düstur 10. Cildinde (s. 176)’te yayımlanmıştır.

Son Metin


Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Portalı
© 2014 TBMM